Ny hamn byggs

Nya Farehamnen

För att möta den växande efterfrågan på export av skogsprodukter bygger vi ut hamnen i Varberg. Den nya hamndelen beräknas att vara klar i juni 2024.

Om projektet

Projektet Nya Farehamnen i Varberg, som påbörjades i november 2021, är en betydande del av ett större stadsutvecklingsinitiativ. Det inkluderar också en tunnel för Västkustbanan under staden och utvecklingen av ett nytt bostadsområde. Den nya hamnen syftar till att stärka hamnens roll inom export av skogsprodukter och att uppnå visionen om att vara Europas mest moderna skogshamn.

Bakgrund

Utvecklingen av nya Farehamnen är direkt kopplad till den växande globala marknaden för skogsprodukter, särskilt mot Storbritannien och USA. Sverige, som en av världens ledande exportörer av sågade trävaror, ser Varbergs hamn som en strategisk länk i handelskedjan. Genom att modernisera hamnen och utöka lagerytorna, möjliggörs en ökad kapacitet för att hantera den växande godsvolymen och uppfylla internationella kunders krav. För att bemöta den efterfrågan har stora investeringar gjorts i elektrifiering och digitalisering, vilket inte bara förbättrar hamnens effektivitet utan även bidrar till en mer hållbar drift.

Fördelar

 • Strategiskt läge med direktaccess till Nordsjön och Atlanten
 • Direktanslutningar till motorväg E6 och Västkustbanan
 • Full kapacitet att samordna godsvolymer från hela landet och erbjuda täta avgångar för fartygstrafiken
 • 160 000 m² lagringsyta
 • Förberett för en omfattande laddinfrastruktur av hamnens egen maskin- och fordonspark samt kunders godstransporter
 • Direktanslutning till Trafikverkets nyanlagda fullängdsbangård
 • Nya järnvägsspår nära kaj ger full kapacitet och effektiv godshantering via järnväg
 • Optimerade logistikflöden och digitaliserade lagersystem ökar omsättningshastigheten och kapaciteten
Farehamnen i Varberg
Farehamnen i Varberg
Farehamnen i Varberg
1

Byggstart

2

Markuppfyllnad

3

Markförstärkning

4

Muddringsarbete

5

Byggnation av kaj och pir (pågående)

6

Byggnation av järnväg

7

Terminalyta

1 Byggstart

Byggstarten invigdes med ett kranlyft i hamnen år 2022.

2 Markuppfyllnad

I syfte att klimatanpassa den nya hamndelen har marknivån höjts för att bättre hantera framtida havsnivåhöjningar. För denna markhöjning har cirka 240 000 m3 bergmassor från tunnelprojektet använts, vilka levererades till hamnen från november 2020 till sommaren 2022.

3 Markförstärkning

För att förebygga markrörelser vid kajen, särskilt när den belastas, har marken förstärkts. Detta förhindrar sättningar i marken, vilket är avgörande för att ledningarna ska fungera korrekt och för att skapa en säker arbetsmiljö. Med tanke på de många transportrörelser som sker över ytan, är en jämn och stabil mark en viktig faktor för att undvika arbetsmiljöproblem.

4 Muddringsarbete

Vi har muddrat ner till 11 meters djup vid den nya kajen och piren, vilket är samma djup som vid den befintliga Farehamnskajen. Detta arbete utökar den befintliga hamnbassängen, vilket möjliggör för större fartyg att angöra och förbättrar hamnens kapacitet och tillgänglighet.

5 Byggnation av kaj och pir (pågående)

En ny kaj på ungefär 325 meter och en pir på 140x40 meter byggs för att hantera främst massaved, sågat virke och pappersmassa. Dessa nya anläggningar kommer att avsevärt förbättra hamnens logistiska kapacitet och effektivitet.

6 Byggnation av järnväg

Nya järnvägsspår har anlagts från Östra Hamnvägen till terminalytan och direkt till kajen. Dessa spår kommer att användas för att transportera pappersmassa och sågat virke, vilket bidrar till en mer hållbar och effektiv transportlösning för hamnen.

7 Terminalyta

Terminalytan förbättras med nya ledningssystem för dagvatten och brandvatten, uppsättning av belysning, stängsel och grindar, samt asfaltering av stora ytor. Dessa förbättringar är viktiga för säkerheten och effektiviteten i hamnverksamheten. Projektet omfattar även förberedelser för framtida digitalisering.

Se andra utvecklingsprojekt

 1. Utvecklingsprojekt

  Halmstad
  Oceanhamnen

  Oceanhamnen Som en del av en stor infrastruktur- och logistiksatsning i Halmstads kommun bygger vi ut Oceanhamnen. Arbetet beräknas att vara klart i hösten 2025. Om...

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad:

Dela: