Glenn Ryttner

Terminalchef Halmstad

+46 (0) 10 218 90 31

glenn.ryttner@portofhalland.se