Jimmy Eklöf

Jimmy Eklöf

Tf Teknisk chef

+46 (0) 702 08 87 53

jimmy.eklof@portofhalland.se