Markuppfyllnad (November 2020 – sommar 2022)

I syfte att klimatanpassa den nya hamndelen har marknivån höjts för att bättre hantera framtida havsnivåhöjningar. För denna markhöjning har cirka 240 000 m3 bergmassor från tunnelprojektet använts, vilka levererades till hamnen från november 2020 till sommaren 2022.